Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

 

Cerere afisare oferta vanzare teren persoane juridice

pdf_button      

Oferta vanzare teren persoane juridice

pdf_button

Cerere afisare oferta vanzare teren persoane fizice

pdf_button

Oferta vanzare teren persoane fizice

pdf_button

Cerere pentru inregistrarea ofertei de cumparare persoane fizice

pdf_button

Comunicare de acceptare oferta cumparare persoane fizice

pdf_button

Cerere pentru inregistrarea ofertei de cumparare persoane juridice

pdf_button

Comunicare de acceptare oferta cumparare persoane juridice

pdf_button

Cerere eliberare adeverinta CI

pdf_button

Cerere eliberare adeverinta stare materiala

pdf_button

Cerere eliberare atestat de producator

pdf_button

Cerere eliberare carnet comercializare produse agricole

pdf_button

Declarație Registrul Agricol pesoane fizice/persoane juridice 

pdf_button

 

Eliberare adeverinţă de teren, animale, etc. înscrise în Registrul agricol sau alte adeverinţe necesare după caz pentru dosare de şomaj, burse şcolare, APIA, carte identitate ş.a.

Cerere de mână (pentru APIA)

Cerere tip pentru adeverinta stare materială (pentru dosare de șomaj, ajutor social, burse școlare ș.a.) 

Cerere tip pentru adeverință carte de identitate 
Declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol.

Declararea şi înscrierea datelor în Registrul Agricol de către toţi deţinătorii de terenuri, animale şi păsări:
– gospodării ale populaţiei cu domiciliul în Dorohoi, care deţin/utilizează terenuri agricole sau silvice, precum şi cele care deţin animale din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline, păsări şi familii de albine;
– persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi, care deţin terenuri, animale, păsări şi/sau construcţii pe raza municipiului Dorohoi;
– unităţi cu personalitate juridică cu sediul în Dorohoi (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole, unităţi de învăţământ, sănătate, culte, industrie, transport, construcţii, administraţie publică etc., cu excepţia unităţilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii, care deţin terenuri, animale, păsări şi/sau construcţii pe raza municipiului Dorohoi;
– unităţi cu personalitate juridică cu sediul în altă localitate, care deţin terenuri, animale, păsări şi/sau construcţii pe raza municipiului Dorohoi. În temeiul prevederilor Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordin al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Finanţelor Publice,  Institutului Naţional de Statistică, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor categoriile menţionate mai sus au obligaţia de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Dorohoi, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza Municipiului Dorohoi, la următoarele termene:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termene prevăzute mai sus menţionate, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiuna corespunzătoare la rubrica „semnătura declarantului”.

Declararea datelor în Registrul Agricol se poate face la Compartimentul Registrul Agricol.

Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei date, sub semnătură proprie, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, prin vizitarea gospodăriilor de către persoane împuternicite cu completarea registrului agricol.

Acte necesare:

Persoanele fizice trebuie să aibă asupra lor următoarele documente:
Declaraţie (trimisă prin poştă) – în cazul persoanelor care au domiciliul în altă localitate şi nu se prezintă personal la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi;
CNP al tuturor membrilor gospodăriei;
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate (carte funciară, titlu de proprietate sau un act din care să rezulte modul de deţinere al terenului – contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, după caz).
Pentru persoanele juridice datele se înscriu în Registrul Agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

 

Eliberarea atestatului de producător:

cerere tip;
declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol;
avizul consultatival structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură înregistrate la primărie sau al Camerei Agricole a Judeţului Botoșani;
copia actului de identitate (B.I./C.I);
achitarea taxei pentru eliberarea atestatului de producător.

 

 

Eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol:

cerere tip; declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol;
copia atestatului de producător;
copia actului de identitate (B.I./C.I) a producătorului agricol titular al atestatului de producător, a soţului/soţiei, rudelor (părinţi şi copii) /afinilor de gradul I, după caz;
autorizaţie DSV, pentru produsele procesate (după caz);
achitarea taxei pentru eliberarea carnetului de comercializare.

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se vizează anual.
Carnetele de comercializare utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie primăriei în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.

 

Cerere privind afişarea ofertei de vânzare însoţită de aceasta, în vederea înstrăinării terenului conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, cu modificările și completările ulterioare

Cerere tip (pers.fizică)

Cerere tip (pers.juridică)
Ofertă de vânzare teren tip (pers. fizică)

Ofertă de vânzare teren tip(pers.juridică)
O copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
O copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
Extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului;
O copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
 În caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
 Hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
Certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
Alte documente doveditoare, după caz.
Declararea datelor privind gospodăria/unitatea cu personalitate juridică în Registrul Agricol.

Comunicarea acceptării ofertei de vânzare transmisă vânzătorului, conform Legii nr. 17/ 2014 privind unele măsuri reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în , cu modificările și completările ulterioare

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare tip (pers.fizică/pers.juridică)
O copie a BI/CI a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate ori, după caz, a împuternicirii/procurii notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru reprezentantul legal persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
O copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;
Copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea.
În cazul în care titularul dreptului de preempţiune înregistrează la primărie acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preempţiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență