Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

          Registrul pentru evidența

        Hotărârilor Consiliului Local

                     - 2020 -

1 - 3      20.01.2020

 

4 - 6      20.01.2020

 

7 - 24    30.01.2020

 

25 - 38  18.02.2020

 

39 - 52   27.02.2020

 

53 - 55   04.03.2020

 

56          13.03.2020

 

57 - 77   31.03.2020

 

78 - 82    14.04.2020

 

83 - 92    30.04.2020

 

93 - 118   27.05.2020

 

119 - 120 10.06.2020

 

 

1 - 3 /2020 09.01.2020
nr.  Titlu:

Descarcă

1

Hotarare privind acoperirea deficitului bugetar al anului 2019 la sectiunea de dezvoltare in suma de 497.252,22 lei din excedentul anului 2018.

pdf_button
2 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitii Locuinte sociale strada Cercetas Stiubianu pdf_button
3 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitii Locuinte sociale strada Dumbrava Rosie pdf_button

                             

4 - 6 /2020 20.01.2020

 

nr.  Titlu:

Descarcă

4

Hotarare privind aprobarea modificarea denumirii 

ordonatorului de credite, pevazuta in Hotararea Consiliului 

Local nr. 261/06.12.2019, din "Ministerul Dezvoltarii si Administratiei"

in "Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei" pentru 

obiectivul de investitii " Construire Baza Sportiva Tip 1, str.1 Decembrie, 

f.n., Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, realizat prin Compania 

Nationala de Invstitii (C.N.I.-S.A) - initiator Primar.

pdf_button
5

Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de 

lucrari de interes local, ce se vor efectua in anul 2020, de catre

 persoanele apte de munca din Municipiul Dorohoi, beneficiare 

ale ajutorului social, potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul

 minim garantat - initiator Primar

pdf_button
6 Hotarare privind aprobarea dreptului de administrare a Consiliului Local Dorohoi pentru imobilul înscris în CF 56818 in suprafata de 2416mp teren pentru actualizarea CF 56818 in cadrul proiectului Construire Baza Sportiva TIP 1  pdf_button

 

 

7 - 24 /2020 30.01.2020

 

nr.  Titlu:

Descarcă

7

Hotarare privind  aprobarea  Statutului Municipiului Dorohoi .

pdf_button
8

Hotarare  privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

 "CONSTRUIRE  IMOBIL  CU  FUNCTIUNEA  DE  SERVICII  AUTO"

 (spalatorie auto si platforme de uscare/aspirare) penru imobilul situat

 in Dorohoi - localitatea componenta Dealu Mare, CF 55199, proprietatea

 Lungu Damaris Cristina si Lungu Andrei Beneamin.

pdf_button
9

Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Contractului 

de concesiune nr. 35/28.06.2010.

pdf_button
10

Hotarare privind  stabilirea salariilor de baza aferente functiilor

 din cadrul Familiei ocupationale " ADMINISTRATIE" , utilizate in Aparatul

 de Specilitate al Primarului Municipiului Dorohoi, precum si in cadrul 

unitatilor  din structura Consiliului Local Dorohoi, incepand cu data de

 01.01.2020.

pdf_button
11

Hotarare privind aprobarea REGULAMENTELOR -CADRU 

pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice in vederea 

concesionarii, inchirierii si vanzarii bunurilor imobile, proprietate

 privata a Municipiului Dorohoi.

pdf_button
12

Proiect de hotarare privind  aprobarea  actiunilor si manifestarilor 

culturale minimale organizate de Casa Municipal de Cultura si taxele

 ce se vor incasa la Casa Municipala de Cultura, Cinematograful 

MELODIA si Sala Teatrului, pe parcursul anului 2020 .

pdf_button
13

Proiect de hotarare privind aprobarea  efectuarii de cheltuieli 

din bugetul local, in suma de 60.000 leipentru organizarea

 Festivalului National de Muzica Usoara Romaneasca " Martisor 

Dorohoian" - editia a XXXVII-a, desfasurat in perioada 

28 februarie - 01 martie 2020.

pdf_button
14

Hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatile 

de salubrizare, deszapezire, activitati diverse si ecarisaj, desfasurate

 pe raza Municipiului Dorohoi, pentru anul 2020.

pdf_button
15

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare

 si functionare al Directiei de Asistenta Sociala, din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_buttonpdf_button
16

Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari 

rambursabile interne in valoare de 9.300.000 lei

pdf_button
17

Hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii 

si a Organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand cu plata 

drepturilor salariale ale lunii ianuarie 2020.

pdf_button
18

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici  pentru obiectivul 

Construire lift exterior - Sectia interne - a Spitalului Municipal Dorohoi

pdf_button
19

Hotarare privind aprobarea cofinantarii in suma de

 245.000 lei pentru dotari cu aparatura medicala,

 la Spitalul Municipal Dorohoi, in anul 2020

pdf_button
20

Hotarare privind aprobarea completarii inventarului 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
21

Hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita 

Asociatiei Pensionarilor din Dorohoi "SENECTUTE"  a unei 

camere in suprafata de 44,60 m.p., parte din imobilul Directiei 

Taxe si Impozite Locale Dorohoi, str. Al I. Cuza nr. 23, in scop 

recreativ, pentru o perioada de trei ani.

pdf_button
22

Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de 

inchiriere pentru un numar de 67 chiriasi, care locuiesc in imobile 

aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi 

si prin ANL

pdf_button
23

Hotarare privind aprobarea salariilor de baza pentru 

Directia de Asistenta Sociala din structura Consiliului Local al

 Municipiului Dorohoi, incepand cu 01.01.2020

pdf_button
24 Hotarare privind stabilirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT  pdf_button

 

25 - 38 /2020 18.02.2020

 

 


nr. 
Titlu:

Descarcă

25

Hotarare privind aprobarea bugetului 

local al Municipiului Dorohoi, pentru anul 2020. 

pdf_button
26

Hotarare privind aprobarea efectuarii

 de cheltuieli din bugetul local, in suma de 1.500 lei, 

pentru organizarea Targului Apicol, editia a III - a

 (prima editie in aceasta colaborare), desfasurat in

 perioada 22-23 februarie 2020.

pdf_button
27

Hotarare privind aprobarea prelungirii 

duratei Contractului de concesiune nr. 25/14.05.2015.

pdf_button
28

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

"Reparatie gard - imprejmuire cimitir " ETERNITATEA" 

situat in Municipiul Dorohoi, judetul Botosani ".

pdf_button
29

Hotarare privind aprobarea numirii comisiei 

de analiza, evaluare si intocmire a Listelor de prioritati 

pentru solicitarile de locuinte construite in regim ANL, 

conform Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile 

ulterioare si locuinte de serviciu, conf. HGR nr. 719/2016, 

precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor.

pdf_button
30

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul :

 “ Reparații exterior – interior la Sala Teatrului  

Municipiului Dorohoi."

pdf_button
31

Hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul : “ Reparații 

  interior Casa Municipală de Cultură a Municipiului Dorohoi “.

pdf_button
32

Hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economice (faza Proiect Tehnic), a indicatorilor 

tehnico-economici (faza Proiect Tehnic) si a cheltuielilor 

proiectului, ca urmare a actualizarii devizului general la nivel 

de proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii "Construire

 Gradinita nr. 5, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani."

pdf_button
33

Hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor 

Publice, Dezvoltarii si Administratiei a amplasamentului realizat

 prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A.,  si asigurarea 

conditiilor, in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect Pilot

 " Construire Baza Sportiva Tip I, str. 1 Decembrie, f.n.

 -Municipiul Dorohoi, judetul Botosani ".

pdf_button
34

Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de

 inchiriere, pentru un numar de 50 chiriasi, care locuiesc in imobile

 aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi 

si prin ANL

pdf_button
35

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul " Infiintare pista biciclete, pentru

 imbunatatirea mobilitatii urbane, in Municipiul Dorohoi ".

pdf_button
36

Hotarare privind aprobarea Planului de intretinere

 drumuri si cai acces din Municipiul Dorohoi, pentru anul 2020, 

a indicatorilor tehnico-economici, precum si a Caietului de sarcini 

aferent lucrarilor de intretinere drumuri si cai acces 

pdf_button
37

Hotarare pivind acordarea de facilitati personalului din 

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, organizat in subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
38 Hotarare pivind modificarea art.5 lit. r din Cap VI, subcap A  din anexa nr. 4 la HCL 135/31072017 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de ransport public local de persoane prin curse regulate pdf_button

 

 

39 - 52 /2020 27.02.2020
 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

39

Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 350 m.p.

 teren intravilan curti constructii, p.c. 3078, CF 55062, str. Al. Cel Bun nr. 15, 

doamnei Calancea Genoveva.

pdf_button
40

Hotarare  privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 350 m.p.

 teren intravilan curti constructii, p.c. 3078, str. Al. Cel Bun, domnului 

Calancea Ion 

domiciliat in Dorohoi, str. Lt.Olinescu nr. 7, sc. B, et.3, ap. 51.

pdf_button
41

Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune 

nr. 6/16.02.2017.

pdf_button
42

Hotarare privind  aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune 

nr. 24/14.08.2015.

pdf_button
43

Hotarare privind aprobarea criteriilor pentru anul 2020, in vederea repartizarii 

locuintelor sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al 

Municipiului Dorohoi

 si a locuintelor din findul locativ apartinand domeniului privat al

 Municipiului Dorohoi, 

in regim de inchiriere

pdf_button
44

Hotarare privind aprobarea schimbului de locuinte destinate inchirierii, 

construite prin ANL, intre titularii contractelor de inchiriere - 

MOISA IOANA NICOLETA, 

domiciliata in Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S.6, ap. 7, et. 1 si 

COZMA LOREDANA GEANINA domiciliata in Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24 A, 

bl. S.5, ap. 10, et. 2

pdf_button
45

Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru un 

numar de 21 de chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta 

domeniului public 

si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
46

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei locale 

speciale de salubrizare in anul 2020, pentru utilizatorii persoane

 fizice si persoane

 juridice din Municipiului Dorohoi.

pdf_button
47

Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind cadrul de repartizare, 

inchiriere, exploatare si administrare a locuintelor construite prin

 "Programul locuinte 

de serviciu ", conform HGR nr. 719/2016, din fondul locativ

 al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
48

Hotarare privind aprobarea PUD -construire Spalatorie Auto

 si Vulcanizare, 

pentru imobilul situat in Dorohoi, 

str. Stefan Airinei nr. 88, CF 56835, proprietatea Bordeciuc

 Maricel si Bordeciuc Ileana Georgeta

pdf_button
49

Hotarâre privind necesitatea adoptarii unui proiect de hotarare pentru acordarea avizului consultativ al Consiliului Local Dorohoi in vederea completarii dosarului necesar acordarii titlului de COLEGIU

liceului Regina Maria Dorohoi

pdf_button
50

Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici

pentru obiectivul ReparatIe conducta canalizare bloc S1

pdf_button
51

Hotarâre privind aprobarea prelungirii Contractului

de inchiriere nr. 7 2016

pdf_button
52

Hotarâre privind complatarea HCL 53/28072016 in sensul

aprobarii concesionarii prin atribuire directa a terenului in

suprafata totala de 184 mp avand destinatia de cale de

acces pentru Centrul de Dializa

pdf_button

 

 
53 - 55 /2020 04.03.2020
 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

53

Hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
54

Hotarare privind aprobarea cofinantarii in suma de 50.000 lei pentru 

expertiza tehnica si D.A.L.I. Pavilion Psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal 

Dorohoi.

pdf_button
55

Hotarare privind aprobarea schimbarii sediului S.P.C.L.E.P. Dorohoi 

din str. Lt. Olinescu nr. 1, in cladirea din str. Grigore Ghica nr. 32 ", dupa terminarea 

executarii lucrarilor de reabilitare a imobilului "Starea Civila".

pdf_button

 

 

56 /2020 13.03.2020
 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

56

Hotarare privind angajarea din fondul de rezerva bugetara 

a sumei de 50.000 lei, in vederea asigurarii masurilor de suport pentru 

persoanele aflate in autoizolare la domiciliu, impusa de evolutia infectiei 

cu COVID 19.

pdf_button

 

 

 
57 - 77 /2020 31.03.2020

                       

 

nr.  Titlu:

Descarcă

57

Hotarare privind rectificarea bugetului local 

al Municipiului Dorohoi.                  

pdf_button
58

Hotarare  privind aprobarea  vanzarii apartamentului 

situat in str. Al. Pinului nr. 3, bl. P.5, ap. 55, parter, construit din 

fondurile statului, inainte de anul 1990, aflat in domeniul privat

 al Municipiului Dorohoi, in baza Decret-Lege nr. 61/1990 si a 

Legii nr. 85/1992, modificata prin Legea nr. 244/2011, la cererea 

titularului contractului de inchiriere POPUSOI OLGA.

pdf_button
59

Hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului 

(tip garsoniera) situat in str. Al. Ghiocelului nr. 6, bl. A3, ap. 21, 

et. 2, construit din fondurile statului, inainte de anul 1990, aflat 

in domeniul privat al Municipiului Dorohoi, in baza Decret-Lege 

nr. 61/1990 si a Legii nr. 85/1992, modificata prin Legea nr. 244/2011, 

la cererea tritularului contractului de inchiriere - Tinta Dumitru.

pdf_button
60

Hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

privind inlocuirea sistemului de incalzire si cele 4 centrale termice, 

care furnizeaza energie termica pe gaze naturale la 32 de locuinte 

sociale, din Cartierul Drochia, datorita gradului de uzura avansat, 

cu centrale termice individuale/unitate locativa, pentru asigurarea 

conditiilor minime de locuit, conform Legii nr. 114/1996.

pdf_button
61

Hotarare privind aprobarea asigurarii obligatorie a locuintelor 

aflate in domeniul public si privat al Municipiului Dorohoi si cele construite

 prin ANL, in conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008 - actualizata, 

precum si impotriva incendiilor

pdf_button
62

Hotarare privind  aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere

 pentru un umar de 10 chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta 

domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
63

Hotarare privind aprobarea  documentatiei Plan Urbanistic 

Zonal - "Realizare Baza sportiva Tip 1 str. 1 Decembrie, Municipiul 

Dorohoi "

pdf_button
64

Hotarare privind aprobarea  inchirieii prin licitatie publica, 

a terenurilor in suprafata de 55,2 ha teren, categoria de folosinta

 " pasune " , apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
65

Hotarare privind aprobarea  inchirierii prin licitatie publica

 a unor terenuri in suptafata totala de 28.943 m.p., situate in intravilanul

 Municipiului Dorohoi, inventariate in domeniul privat al Municipiului 

Dorohoi.

pdf_buttonpdf_button
66

Hotarare privind aprobarea  Procedurii de autorizare si 

functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public

 din Municipiul Dorohoi

pdf_button
67

Hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, 

a suprafetei de 39,40 m.p. teren situat in Piata Centrala, Platou I, 

str. D. Furtuna nr. 2-4, pc 27, ocupat de imobil - spatiu comercial 

proprietatea S.C. TRANS MATEI SRL Dorohoi.

pdf_button
68

Hotarare privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea 

performantelor profesionale individuale pentru Secretarul General al 

UAT Dorohoi, in anul 2019.

pdf_button
69

Hotarare privind aprobarea preluarii Contractului de concesiune 

nr. 11/23.03.2016 de catre d-l Dumitru Dan, precum si  prelungirii acestuia 

cu 2 ani, reprezentand jumatate din durata initiala a contractului.

pdf_button
70

Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de 

concesiune nr. 12/27.02.2013.

pdf_button
71

Hotarare privind aprobarea preluarii Contractului de concesiune 

nr. 6/ 16..02.2017 de catre d-l CHITIC ROBERT GEORGE si d-na CHITIC 

ANDREEA  ALINA, in baza contractului de vanzare-cumparare 

nr. 412/11.03.2020 si schimbarea destinatiei obiectului Contractului de 

concesiune susmentionat, din "chiosc difuzare presa" in "florarie".

pdf_button
72

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind  traficul rutier 

si pietonal, pe drumurile publice din Municipiul Dorohoi.

pdf_button
73

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru marcaje longitudinale si marcaje transversale in 

Municipiul Dorohoi, pentru anul 2020.

pdf_button
74 Hotarare privind suspendarea activitatii agentilor economici inincinta Pietei Centrale Bazar Pietei Plevna a Municipiului Dorohoi, pe perioada aplicării Ordonantei 2/2020  pdf_button
75 Hotarare privind aamanarea termenelor de plata a taxelor si impozitelor si a acordarii bonificatiei de 10% pdf_button
76 Hotarare privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de limentare cu apa si canalizare pdf_button
77 Hotarare privind suspendarea obligatiei de plata a redeventei conform contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pdf_button

 

 

 

 
78 - 82 /2020 14.04.2020

                                                                                                  

 

nr.  Titlu:

Descarcă

78 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pdf_button
79 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul Reaparatii grupuri sanitare Corp A si Amenajari  interioarea cabinet biologie + 2 sali de studiu Liceul Regina Maria pdf_button
80

Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului situat in str. Grigore Ghica nr. 37, proprietatea Municipiului Dorohoi din sediu BANCA  in Cladire administrativa a Directiilor/serviciilor si compartimentelor din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi

pdf_button
81

Hotarare  privind completarea inventariului domeniului privat

pdf_button
82 Hotarare  privinind inventarierea unor imobile in domeniului privat situate in Dorohoi str. 1 Decembrie fn pdf_button

 

83 - 92 /2020 30.04.2020
 
 
nr.  Titlu:

Descarcă

83

Hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi

pdf_button
84

Hotarare  privind aprobarea  utilizarii excedentului anual al bugetului 

local aferent anului 2019, in anul bugetar 2020

pdf_button
85

Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile 

interne, in valoare de 6.000.000 lei

pdf_button
86

Hotarare privind  aprobarea completarii inventarului domeniului 

privat al Municipiului Dorohoi

pdf_button
87

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii terenului situat in 

str. D-va Rosie, f.n., Mun. Dorohoi, in suprafata de 1.800 m.p., p.c. 498, 

apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi, catre Agentia Nationala 

de Imbunatatiri Funciare (Filiala teritoriala - Botosani )

pdf_button
88

Hotarare privind  aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, 

a unei proprietati imobiliare tip spatiu prestari servicii, cu regim de inaltime P, 

amplasata in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, f.n., judetul Botosani, 

cu destinatia - atelier de tamplarie.

pdf_button
89

Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire 

a riscurilor, pe teritoriul Municipiului Dorohoi, in forma actualizata.

pdf_button
90

Hotarare privind  indexarea impozitelor si taxelor locale, 

cu rata inflatiei, pentru anul 2021.

pdf_button
91

Hotarare privind inchirierea, prin licitatie publica, a doua 

terenuri situate in Municipiul Dorohoi, in suprafata totala de 1099 m.p.

, inventariate in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
92 Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru un numar de 8 chiriasi ANL  pdf_button

 

 

93 - 118 /2020 27.05.2020

 

nr.  Titlu:

Descarcă

93

hotarare privind rectificarea bugetului 

local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
94

hotarare  privind aprobarea  conturilor 

de executie ale bugetului local al Municipiului Dorohoi, 

bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii 

si subventii ( de subordonare locala), bugetul creditelor 

interne, pentru anul 2019.

pdf_button
95

hotarare privind aprobarea efectuarii de 

cheltuieli din bugetul local, in suma de 60.000 lei, 

pentru organizarea manifestarilor culturale si sportive, 

organizate online, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului  

pdf_button
96

 pentru  aprobarea metodologiei de 

aplicare a Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor

 financiar familiilor/persoanelor singure, pentru plata 

serviciilor oferite de bonă .

pdf_button
97

 hotarare privind aprobarea prelungirii duratei

 Contractului de concesiune nr. 19/03.06.2010 si modificarea 

numelui concesionarului.

pdf_button
98

 hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin

 financiar in suma de 16.000 lei pentru  Biserica Crestina 

dupa Evanghelie nr. 1 ELIM din Municipiul Dorohoi, pentru 

amenajarea parcarii Bisericii.

pdf_button
99

hotarare privind  aprobarea acordarii unui sprijin 

financiar in suma de 4.000 lei Parohiei " Sfintii Apostoli Petru

 si Pavel " din Municipiul Dorohoi, pentru instalarea unui sistem

 de alarma si supraveghere video.

pdf_button
100

hotarare privind  aprobarea acordarii unui sprijin

 financiar in suma de 30.000 lei Parohiei " Sfantul Ilie " din 

Municipiul Dorohoi, pentru construirea gardului de la 

Cimitirul Parohiei .

pdf_button
101

 hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Imprejmuire Centrul de Sprijin Ocupational ".

pdf_button
102

hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Reparatii fatade la Centrul de zi pentru copii  

"JURJAC".

pdf_button
103

hotarare privind constituirea comisiei de 

solutionare a contestatiilor, pentru concesionarea prin

 licitatie publica a unei proprietati imobiliare tip spatiu 

prestari servicii, cu regim de inaltime P, amplasata in 

Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, f.n., judetul Botosani,

cu destinatia - atelier tamplarie.  

pdf_button
104

hotarare privind aprobarea modificarii 

Contractului de concesiune nr. 7/12.04.2017, 

aprobat prin HCL nr. 22/23.02.2017.

pdf_button
105

 hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrari de igienizare 

a imobilului - proprietatea Minicipiului Dorohoi, situat in 

Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 37, jud Botosani, ce are 

destinatia de Cladire administrativa a Directiilor/Serviciilor 

si Compartimentelor din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi.

pdf_button
106

hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie

 publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 576 m.p., 

pc 1779, CF 57009, situat in str. George Enescu nr. 152, 

judet Botosani, proprietatea UAT Dorohoi

pdf_button
107

hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in 

suprafata de 500 m.p. teren curti constructii CF 52794, 

pc 1650, str. Garii, fn, teren ocupat de constructia domnului 

Matei Florin, in baza Raportului de evaluare intocmit de 

expert evaluator autorizat.

pdf_button
108

 privind aprobarea vanzarii, prin licitatie 

publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 3355 m.p., 

pc 2518, situat in str. 1 Decembrie, fn, Municipiul Dorohoi, 

udetul Botosani, proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
109

hotarareprivind aprobarea inchirierii, prin licitatie 

publica, a spatiului cu alta destinatie, respectiv spatiu

 comercial - alimentatie publica, in suprafata utila de 79,60 m.p., 

situat in Municipiul Dorohoi, str. Al. I Cuza nr. 25, in incinta 

Cinematografului MELODIA Dorohoi.

pdf_button
110

 hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita

 Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

 Botosani a suprafetei de 94,64 m.p., parte a imobilului C1, 

str. 1 Decembrie nr. 24, compus din 4 (patru) camere si hol, 

cu destinatia - spatiu depozitare - pentru o perioada de 3 (trei) ani.

pdf_button
111

 hotarare privind vanzarea, prin licitatie publica, 

a terenului intravilan, in suprafata totala de 153 m.p., pc 3504, 

situat in str. Dr. Danilov nr. 3, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, 

proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
112

 hotarare privind completarea inventarului domeniului 

privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
113

 hotarare privind aprobarea vanzarii a doua (doua) 

unitati locative construite in regim ANL, la cerere, titularilor 

contractelor de inchiriere, in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

pdf_button
114

 hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor 

de inchiriere pentru un numar de 6 (sase) chiriasi, care locuiesc 

in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al 

Municipiului Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
115

hotarare privind aprobarea listelor de prioritati pentru

 anul 2020, in vederea repartizarii locuintelor sociale din fondul 

locativ apartinand domeniului public al Municipiului Dorohoi si a

 locuintelor din fondul  locativ apartinand domeniului privat al 

Municipiului Dorohoi, in regim de inchiriere.

pdf_button
116

hotarare privind scutirea de la plata impozitului pentru 

cladirile si terenul proprietatea domnului Peter Stuart Butcher 

situata in Dorohoi, str. George Enescu nr. 78, utilizate pentru

 activitati social-umanitare de catre Asociatia Center of Hope.

pdf_button
117

hotarare privind scutirea de la plata impozitului pentru

 cladirile si terenul proprietatea Asociatiei CLARA, cu sediul in

 str. D. Furtuna nr. 16-18, utilizate pentru activitati social-umanitare.

pdf_button
118 hotarare privind aprobarea finantarii in suma de 6000 lei pentru decontarea cheltuielilor penntru medicul detasat de la Iasi pe prioada Starii de urgenta pdf_button

 

119 - 120 /2020 10.06.2020

 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

119

privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al 

Municipiului Dorohoi 

pdf_button
120

rivind rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi 

pdf_button

Ultima actualizare (Marţi, 30 Iunie 2020)

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni