Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

 

 

BULETIN INFORMATIV ANUAL 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

 

 

 

a). Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității și instituției publice:

 Constituția României;
 OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;  
 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 
 Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; 
 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 
 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 
 Legea nr. 18/1991 fondului funciar; 
 Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997; 
 Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente; 
 Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 
 Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989; 
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii; 
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 
 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 
 Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor; 
 Legea nr. 383/2013 a apiculturii;
 Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului; 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 
 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
 Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor; 
 Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului; 
 Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală; 
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; 
 Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;
 OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 
 OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; 
 OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 
 OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

 

b). Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice:

   - Regulamentul intern pentru aparatul de specialitate al Primarului

  - Statul de funcții și organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului 

 

c). Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției sau autorității publice:

Primar - Dorin Alexandrescu
 - telefon: 0231 610133; adresă e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Viceprimar - Cristian Dogaru
 - telefon: 0231 610133; adresă e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Secretar General al UAT- Ciprian Dohotariu
- telefon: 0231 610133; adresă e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Coordonatele de contact ale persoanelor responsabile de aplicarea Legii nr. 544/2001 și Legii nr. 52/2003:

 

Numele și prenumele

 

Telefon/fax

email

VELNICERIU 

GABRIEL AUREL

Legea nr. 544/2001

0231610133

0231611310

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

MORUZ PAULA

Legea nr. 52/2003

0231610133

0231611310

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

d). Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice:

    Primăria Municipiului Dorohoi, Dorohoi -Str. Grigore Ghica nr.34
    Nr. telefon/fax: 0231-610133 / 0231-611310
    E-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

    Programul de funcționare al instituției: Luni - Joi:  08.00 - 16:30
                                                                       Vineri:        08.00 - 14:00.

e). Audiențe - Program de audiențe:  

Primar: DORIN ALEXANDRESCU                        Joi:   9.00  - 11.00

Viceprimar: Cristian Dogaru                                 Marți 10.00 - 11.00 

Secretar General al UAT: jr. Ciprian Dohotariu   Miercuri: 10.00 -  11.00

    ATENTIONINSCRIERILE SE FAC PÂNĂ CEL TÂRZIU ÎN ZIUA DE MARȚI A SĂPTĂMÂNII PENTRU CARE SE SOLICITĂ AUDIENŢA.

Solicitările pentru înscrierea în audiență se fac la Compartimentul Relații cu publicul.

Persoane de contact:

Moga Alexandra şi Velniceriu Alina

TEL: 0231 - 610133 

email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

f). Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil:

g). Programele și strategiile proprii:

 

h). Lista care cuprinde documentele de interes public categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public

j). Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Conform art.22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

 

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
  (2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale."

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență